Chi phí tiền điện, nước không mang tên công ty có được khấu trừ? - Học kế toán thực hành

Chi phí tiền điện, nước không mang tên công ty có được khấu trừ?

Chi phí tiền điện, nước không mang tên công ty có được khấu trừ? Những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà mang tên chủ nhà thì có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào? hay có được đưa vào chi phí hợp ký hay không?

Chi phí tiền điện, nước không mang tên công ty có được khấu trừ

Hình ảnh: Chi phí tiền điện, nước không mang tên công ty có được khấu trừ?

1. Chi phí tiền điện, nước không mang tên Công ty có được khấu trừ ?

Theo khoản 15 điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC Quy định: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“15. Doanh nghiệp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:
Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;
– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua”

Kết luận:

Những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà mang tên chủ nhà thì KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

  • Cách kê khai:

– Kê khai: Giá trị mua vào -> vào chỉ tiêu 23. Tiền thuế GTGT -> vào chỉ tiêu 24.

– Không được kê khai vào chỉ tiêu 25 (Trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT)

2. Chi phí tiền điện, nước không mang tên công ty có được đưa vào chi phí?

Theo khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định: Các khoản chi phí không được trừ gồm:

“2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

==> Vậy: 

  • Để đưa những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty VÀO CHI PHÍ khi tính thuế TNDN thì cần:

– Lập phiếu chi tiền điện, nước…(hóa đơn thanh toán)
– Hợp đồng thuê nhà.

  • Cách hạch toán:

Hạch toán tiền thuế và giá trị dịch vụ vào luôn chi phí (Vì thuế GTGT không được khấu trừ)

Bài viết: ” Chi phí tiền điện, nước không mang tên công ty có được khấu trừ?”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Chi phí xăng dầu hợp lý, hạch toán vào đâu?”

Hạch toán chi phí xăng dầu

– Khi sử dụng ô tô con , phát sinh chi phí xăng dầu thì đưa vào tài khoản Chi Phi Quản Lý Doanh Nghiệp . ( 642)
– Khấu hao của xe cho vào 642
– Tất cảc các phí đăng kiểm, chạy thử, thay thế phụ tùng thì bạn tập hợp vào và cho vào nguyên giá TSP/s: Ô tô con không có chi phí chạy thử
– Thuế cho vào tài khoản 133 – Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho quản lý doanh nghiệp như: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa Tài Sản Cố Định chung của doanh nghiệp,…, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)
    Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
    Có các TK 111, 112, 242, 331,..

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Chi phí tiền điện, nước không mang tên công ty có được khấu trừ? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.