Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất

Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất

Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất – Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư mới nhất hiện nay. Hướng dẫn cách lập phiếu xuất kho hợp lệ. 

(Hình ảnh: Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất)

(Hình ảnh: Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất)

A. Mẫu phiếu xuất kho:

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:………………

Mẫu số 02 – VT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của BTC)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày …….tháng …….năm ……. 

Số:……………………………………..

                                                                 Nợ:…………………………..

Có:…………………………..

Họ và tên người nhận hàng:………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ (bộ phận):………………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất

Lý do xuất kho:……………………………………………………………………………………………………………………..
Xuất tại kho (ngăn lô):…………………………Địa điểm………………………………………………………………….

STTTên, nhãn hiệu, quy cách,
phẩm chất vật tư, dụng cụ,
sản phẩm, hàng hoá

số
Đơn
vị
tính
Số lượngĐơn
giá
Thành
tiền
Yêu
cầu
Thực
xuất
ABCD1234
Cộngxxxxx

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………….. 

– Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………………………………………………

Ngày …. tháng ….năm…

Người lập
phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận
hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

B. Cách lập phiếu xuất kho:

Bài viết: Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất

– Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người nhận hàng, tên đơn vị (bộ phận); số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho, ngày, tháng, năm theo hóa đơn; lý do xuất kho, và tên kho xuất.
Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).
Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
Cột 1: Ghi số lượng theo yêu cầu của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất (số lượng thực tế xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).
Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.
Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.
Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.
– Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý, lập thành 3 liên. Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.
– Sau khi xuất kho thủ kho ghi rõ ngày, tháng, năm xuất kho, cùng người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.
Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.
Liên 3: Giao cho người nhận hàng.

*** Tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư mới nhất

<<<<< LINK DOWNLOAD >>>>>

Bài viết: Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Quyền hạn của kế toán thu chi
– Kế toán thu chi có quyền yêu cầu KTCS đối chiếu kịp thời số liệu trên Sổ quỹ tiền mặt và Sổ sách – Kế toán , cũng như kiểm kê đột xuất khi cần .
– Kế toán thu chi được phụ trách cơ sở và các bộ phận có liên quan tại Cơ sở.
– Khi phát hiện vụ việc có ảnh hưởng thiệt hại đến Tiền mặt, kế toán thu chi có quyền báo cáo trực tiếp với phụ trách cơ sở.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.