Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất – Tải DOWNLOAD Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn  đã kê khai thuế theo thông tư mới nhất. 

*** Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số…./BBĐCHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày … tháng ….năm …., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :  ……………………………………………………………………………….……………………………………………………….

Địa chỉ : ……….……………………………………………………………………….……………………………………………………….

Điện thoại : …………..…………………………….……  MST : ……….…………………………………………………………………

Bạn đang xem: Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Do Ông :  …………………………………………………Chức vụ : ……………………………………………………………………….

BÊN B : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Địa chỉ : …………………………………………….………………………….………………………………………………………………..

Điện thoại : ……………….………………….……………MST  : ……………..………………………………………………………….

Do Ông  : …………………………………….……………  Chức vụ : …………..………………………………………………………..

Hai bên,thống nhất lập biên bản điều chỉnh (Liên 2) hóa đơn ……………..đã lập, có ký hiệu: ………….. số …………. ngày ………………..

Lý do điều chnh

Nội Dung trước điều chỉnh:

Nội Dung sau khi điều chỉnh:

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Bài viết: Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Làm cách nào để thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang?

***Căn cứ:
– Khoản 1, Khoản 3, Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC
– Khoản 1, Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC

***Theo đó:

– Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự như hóa đơn tự in
– Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị:
+ Cùng số hóa đơn như của trang đầu(do hệ thống máy tính cấp tự động);
+ Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu;
+ Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu ;
+ Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “ tiep theo trang truoc– trang X/Y” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.