Download Thông tư số 68/2019/TT-BTC Hóa Đơn Điện Tử - Học kế toán thực hành

Download Thông tư số 68/2019/TT-BTC Hóa Đơn Điện Tử

Download Thông tư số 68/2019/TT-BTC Hóa Đơn Điện Tử bản FULL Word, PDF – Có hiệu lực  thi hành kể từ ngày 14/11/ 2019 . TT 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

download-thong-tu-68-2019-btc
Lưu Ý : Từ ngày Thông tư 68 2019 TT BTC có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

TT số 32/2011 / tt btc ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

TT số 191/2010 / tt btc ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

TT số 39/2014 / tt btc ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi TT số 119/2014 / tt btc ngày 25 tháng 8 năm 2014, TT số 26/2015 / tt btc ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

TT số 37/2017 / tt btc ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung TT số 39/2014 / tt btc ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi TT số 119/2014 / tt btc ngày 25/8/2014, TT số 26/2015 / tt btc ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại TT này.

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các TT, Quyết định của Bộ Tài chính nêu tại Khoản 2 Điều này hết hiệu lực thi hành.
Download ButtonDownload Thông tư số 68/2019/TT-BTC Hóa Đơn Điện Tử  : https://drive.google.com/file/d/1W7D6RHOooJZ_agptsil0dVwuxCAwlJkF/view

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Download Thông tư số 68/2019/TT-BTC Hóa Đơn Điện Tử 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.