Thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính - Học kế toán thực hành

Thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính

Thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính sau khi lập phải được kiểm tra lại cẩn thận để tránh sai sót. Bài viết dưới đây chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn kế toán một số thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính nhanh nhất, các bạn tham khảo nha.

Các bạn muốn lấy File “Excel Kiểm tra Báo cáo tài chính” về tham khảo không? –> Chat trực tiếp với tư vấn viên ở góc bên phải để xin link tải về nhé.

Thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính

Hình ảnh: Thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính

1. Kiểm tra tính hợp lý trên bảng cân đối số phát sinh

– Tính cân đối của bảng: Bảng cân đối số phát sinh hợp lý phải đảm bảo:

Tổng phát sinh Nợ = Tổng phát sinh Có; Tổng số dư Nợ = Tổng số dư Có

– Kiểm tra tính hợp lý của các tài khoản thông qua số dư. Các tài khoản đầu 1, 2 thường có số dư Nợ, các tài khoản đầu 3, đầu 4 thường có số dư có, các tài khoản đầu 5, 6, 7, 8, 9 không có số dư cuối kỳ.

2. Kiểm tra số liệu trên bảng cân đối kế toán

– Kiểm tra tính cân đối của bảng CĐKT: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

– Kiểm tra các chỉ tiêu phải thu khách hàng và phải trả người bán: đối chiếu số liệu với sổ chi tiết công nợ. Nếu có chênh lệch phải tìm hiểu nguyên nhân: do ghi sổ thiếu hay định khoản sai…

– Kiểm tra khoản thuế GTGT còn được khấu trừ: đối chiếu với tờ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý.

– Kiểm tra các khoản chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn. So sánh với số tiền còn lại cần phân bổ trong bảng phân bổ công cụ dụng cụ. Nếu có sai sót kiểm tra lại các bút toán phân bổ, thời gian phân bổ từng loại.

– Kiểm tra giá trị hàng tồn kho. So sánh, đối chiếu số dư các tài khoản kho (từ TK 151 đến TK 157) với số liệu trên bảng chi tiết nhập xuất tồn xem có đúng không. Nếu có chênh lệch, tìm hiểu nguyên nhân: định khoản sai tài khoản kho, tính sai giá xuất kho (do ghi đơn giá xuất kho không nhất quán), xuất bán hàng trước khi lập phiếu nhập kho dẫn đến kho âm…

– Kiểm tra số khấu hao tài sản cố định: So sánh số dư Có và số phát sinh Có tài khoản 214 với số khấu hao lũy kế và số phát sinh trên bảng phân bổ khấu hao, kiểm tra lại thời gian trích khấu hao của từng tài sản theo khung quy định, phương pháp tính khấu hao; kiểm tra số dư TK 211 với số liệu ở phần tổng nguyên giá Tài sản cố định trên bảng phân bổ khấu hao.

– Kiểm tra số phát sinh tài khoản 3334: so sánh tổng số thuế TNDN doanh nghiệp đã tạm nộp ở 4 quý với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong cả năm để điều chỉnh tăng hoặc giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • Nếu số thuế TNDN đã tạm nộp ở 4 quý nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp cả năm, điều chỉnh tăng thêm ghi:
    Nợ TK 821.
    Có TK 3334.
  • Nếu số thuế TNDN đã tạm nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp trong năm, điều chỉnh giảm so với tạm tính ghi:
    Nợ TK 3334.
    Có TK 821

– Kiểm tra số dư tài khoản 111: Tài khoản 111 không bao giờ có số dư âm, và số dư tài khoản 111 phải khớp đúng với số dư trên sổ quỹ tiền mặt. Nếu tài khoản 111 có số dư có thì cần phải xử lý ngay bằng cách làm thủ tục thu hồi công nợ hoặc đi vay để bổ sung quỹ.

– Kiểm tra số dư tài khoản 112 “Tiền gửi ngân hàng”: Đối chiếu với sổ phụ ngân hàng. Nếu phát hiện có sai sót, xem lại định khoản các nghiệp vụ hàng tháng và có thể tìm dựa vào sao kê ngân hàng….

– Kiểm tra xem doanh thu tài khoản 511 có khớp với doanh thu của từng tháng trên tờ khai hay không.

>>> Xem thêm:

3 bước để nộp báo cáo tài chính qua mạng

7 quy định về lập báo cáo tài chính năm 2017

Bài viết: “Thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Doanh nghiệp có được nộp lại Báo cáo tài chính không?”

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, ban hành ngày 06/11/2013, hướng dẫn như sau:

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh

Theo quy định trên, trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra tại doanh nghiệp, doanh nghiệp phát hiện Báo cáo tài chính của mình có sai sót, thì được phép nộp lại Báo cáo tài chính, bất kể lúc nào.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.