Các văn bản quy định về tăng lương từ ngày 01/7/2017 - Học kế toán thực hành

Các văn bản quy định về tăng lương từ ngày 01/7/2017

Các văn bản quy định về tăng lương từ ngày 01/7/2017. Kể từ tháng 07/2017, mức lương cơ sở đã tăng 1.300.000 đồng/tháng (tăng 5%), đây là múc lương đối với các bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.

Các văn bản quy định về tăng lương từ ngày 0172017

Hình ảnh: Các văn bản quy định về tăng lương từ ngày 01/7/2017

Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng.

Nội dung này được căn cứ vào các văn bản sau đây:

Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Khoản 10, Điều 2).

Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Khoản 2, Điều 3).

Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội.

Tại Điều 3 của Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn cụ thể cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí áp dụng từ ngày 01/7/2017.

*** LINK DOWNLOAD: 

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ TĂNG LƯƠNG TỪ NGÀY 01/07/2017

Bài viết: “Các văn bản quy định về tăng lương từ ngày 01/7/2017”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: 

Những lưu ý về hóa đơn trong năm 2017

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Các văn bản quy định về tăng lương từ ngày 01/7/2017 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.