Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi - Học kế toán thực hành

Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi

Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi. Người lao động ký hợp ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên với nhiều công ty thì được khấu trừ thuế TNCN như thế nào? Nếu cà nhân có thu nhập nhiều nơi mà làm việc chưa tới 03 tháng thì được khấu trừ thuế bao nhiêu? Cách hạch toán thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi ra sao? Các bạn tham khảo trong bài viết dưới đây nhé

Cách khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi

Hình ảnh: Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi

1. Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi

Tại điểm b, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn cách khấu trừ trong các trường hợp sau:

“ Với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải thực hiện tính khấu trừ áp dụng với cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.”

Tại điểm I, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập tối thiểu từ hai triệu đồng/lần thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.

“Nếu cá nhân có duy nhất một nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN nhưng mức tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì phải làm cam kết theo mẫu của cơ quan thuế cho cơ quan, công ty, doanh nghiệp để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.”

Như vậy:

– Trong trường hợp lao động ký hợp đồng từ 03 tháng với nhiều công ty thì toàn bộ số tiền thuế đều được khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến
– Nếu cá nhân có thu nhập nhiều nơi mà có nơi chưa tới 3 tháng (quy định lương từ 2.000.000đồng/tháng được khấu trừ 10%).
**Lưu ý: trường hợp này khi tính khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi sẽ không được làm bản cam kết.

  • Trường hợp ghi nhận đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh khi tính khấu từ thuế TNCN

“Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.” Quy định tại điểm C, khoản 1, điều 9, TT111/2013/TT-BTC

Bổ sung thêm tại điểm1, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tạị điểm h, khoản 1”.

Như vậy khi đăng ký khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi, khi tính giảm trừ gia cảnh cần phải biết:

– Người lao động chỉ được tính thu nhập tại một nơi, nếu có thu nhập tại nhiều nơi.
– Trường hợp người đăng ký phụ thuộc một lần tính trong suốt thời gian tính giảm trừ gia cảnh.

  • Những lưu ý cách đăng ký giảm trừ người phụ thuộc khi tính thuế TNCN với người lao động có thu nhập ở nhiều nơi.

Điểm c, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định cụ thể:

– Người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
– Nếu người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì sẽ được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ khi phát sinh việc nuôi dưỡng người phụ thuộc và thực hiện quyết toán thuế có đăng ký giảm trừ gia cảnh.
– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ vào một lần vào một người trong năm tính thuế. Nếu có nhiều người cùng đăng ký giảm trừ chung một người phụ thuộc thì phải thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

2. Quyết toán thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi

Tại công văn 801/TCT-TNCN quy định ngày 02/03/2016, có hướng dẫn:

– Nếu cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà có thêm thu nhập ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không được lớn hơn 10 triệu đồng. Được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nếu cá nhân không yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập thêm thì sẽ được quyết toán ở tố chức ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên.

– Cá nhân phải tới trực tiếp cơ quan thuế để quyết toán thuế với nguồn thu nhập vãng lai.

– Nếu cá nhân có thu nhập trong hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, mà có thu nhập phát sinh chưa khấu trừ thuế (cả trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ) thì cá nhân không ủy quyền trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Bài viết: “Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: 

Quyết toán thuế TNCN cho người chuyển việc như thế nào?

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.